resume به فارسی یعنی رزومه

رزومه به انگلیسی به عبارتی همان تلفظ و معنی را دارد.

در برخی از واژه ها این موارد وجود دارد که عبارت انگلیسی و فارسی یکسانی بین عموم کاربران تکرار می شود.