کلمه فارسی به انگلیسی

کلمه حامی به انگلیسی چی میشه؟ معنی benefactor به فارسی

by کلمه فارسی به انگلیسی in دسامبر 14, 2020

کلمه حامی به انگلیسی چی میشه؟ معنی benefactor به فارسی انگلیسی را سریع و صحیح یاد بگیرید. سریع‌ترین راه آموزش زبان انگلیسی در اینجا: ( کاملا رایگان ) آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی 2 آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط 2 آموزش زبان انگلیسی سطح پیشرفته

کلمه پیش آمدن به انگلیسی چی میشه؟ معنی arise به فارسی

by کلمه فارسی به انگلیسی in دسامبر 14, 2020

کلمه پیش آمدن به انگلیسی چی میشه؟ معنی arise به فارسی انگلیسی را سریع و صحیح یاد بگیرید. سریع‌ترین راه آموزش زبان انگلیسی در اینجا: ( کاملا رایگان ) آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی 2 آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط 2 آموزش زبان انگلیسی سطح […]

کلمه ثمر دادن به انگلیسی چی میشه؟ معنی prosper به فارسی

by کلمه فارسی به انگلیسی in دسامبر 14, 2020

کلمه ثمر دادن به انگلیسی چی میشه؟ معنی prosper به فارسی انگلیسی را سریع و صحیح یاد بگیرید. سریع‌ترین راه آموزش زبان انگلیسی در اینجا: ( کاملا رایگان ) آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی 2 آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط 2 آموزش زبان انگلیسی سطح […]

کلمه موعظه کردن به انگلیسی چی میشه؟ معنی preach به فارسی

by کلمه فارسی به انگلیسی in دسامبر 14, 2020

کلمه موعظه کردن به انگلیسی چی میشه؟ معنی preach به فارسی انگلیسی را سریع و صحیح یاد بگیرید. سریع‌ترین راه آموزش زبان انگلیسی در اینجا: ( کاملا رایگان ) آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی 2 آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط 2 آموزش زبان انگلیسی سطح […]

کلمه سکه یک سنتی به انگلیسی چی میشه؟ معنی penny به فارسی

by کلمه فارسی به انگلیسی in دسامبر 14, 2020

کلمه سکه یک سنتی به انگلیسی چی میشه؟ معنی penny به فارسی انگلیسی را سریع و صحیح یاد بگیرید. سریع‌ترین راه آموزش زبان انگلیسی در اینجا: ( کاملا رایگان ) آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی 2 آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط 2 آموزش زبان انگلیسی […]

کلمه اشغال کردن به انگلیسی چی میشه؟ معنی occupy به فارسی

by کلمه فارسی به انگلیسی in دسامبر 14, 2020

کلمه اشغال کردن به انگلیسی چی میشه؟ معنی occupy به فارسی انگلیسی را سریع و صحیح یاد بگیرید. سریع‌ترین راه آموزش زبان انگلیسی در اینجا: ( کاملا رایگان ) آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی 2 آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط 2 آموزش زبان انگلیسی سطح […]

کلمه فروتن به انگلیسی چی میشه؟ معنی modest به فارسی

by کلمه فارسی به انگلیسی in دسامبر 14, 2020

کلمه فروتن به انگلیسی چی میشه؟ معنی modest به فارسی انگلیسی را سریع و صحیح یاد بگیرید. سریع‌ترین راه آموزش زبان انگلیسی در اینجا: ( کاملا رایگان ) آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی 2 آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط 2 آموزش زبان انگلیسی سطح پیشرفته

کلمه نردبان به انگلیسی چی میشه؟ معنی ladder به فارسی

by کلمه فارسی به انگلیسی in دسامبر 14, 2020

کلمه نردبان به انگلیسی چی میشه؟ معنی ladder به فارسی انگلیسی را سریع و صحیح یاد بگیرید. سریع‌ترین راه آموزش زبان انگلیسی در اینجا: ( کاملا رایگان ) آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی 2 آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط 2 آموزش زبان انگلیسی سطح پیشرفته

کلمه متواضع به انگلیسی چی میشه؟ معنی humble به فارسی

by کلمه فارسی به انگلیسی in دسامبر 14, 2020

کلمه متواضع به انگلیسی چی میشه؟ معنی humble به فارسی انگلیسی را سریع و صحیح یاد بگیرید. سریع‌ترین راه آموزش زبان انگلیسی در اینجا: ( کاملا رایگان ) آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی 2 آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط 2 آموزش زبان انگلیسی سطح پیشرفته

کلمه فراتر رفتن به انگلیسی چی میشه؟ معنی exceed به فارسی

by کلمه فارسی به انگلیسی in دسامبر 14, 2020

کلمه فراتر رفتن به انگلیسی چی میشه؟ معنی exceed به فارسی انگلیسی را سریع و صحیح یاد بگیرید. سریع‌ترین راه آموزش زبان انگلیسی در اینجا: ( کاملا رایگان ) آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی 2 آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط 2 آموزش زبان انگلیسی سطح […]