درس اول – 504 کلمه ضروری | Part 1 – 504 Essential words

by 504 کلمه ضروری in اکتبر 15, 2020

درس اول – 504 کلمه ضروری | Part 1 – 504 Essential words


ترک کردن به انگلیسی چی میشه؟
دست کشیدن از به انگلیسی چی میشه؟
رها کردن به انگلیسی چی میشه؟
کنار گذاشتن به انگلیسی چی میشه؟
Abandon به فارسی


تیز به انگلیسی چی میشه؟
مشتاق به انگلیسی چی میشه؟
شدید به انگلیسی چی میشه؟
حساس به انگلیسی چی میشه؟
Keen به فارسی


حسود به انگلیسی چی میشه؟
Jealous به فارسی


تدبیر به انگلیسی چی میشه؟
درایت به انگلیسی چی میشه؟
کاردانی به انگلیسی چی میشه؟
عقل به انگلیسی چی میشه؟
Tact به فارسی


دشنام به انگلیسی چی میشه؟
سوگند به انگلیسی چی میشه؟
Oath به فارسی


خالی به انگلیسی چی میشه؟
تهی به انگلیسی چی میشه؟
بلاتصدی به انگلیسی چی میشه؟
Vacant به فارسی


سختی به انگلیسی چی میشه؟
دشواری به انگلیسی چی میشه؟
مشکل به انگلیسی چی میشه؟
Hardship به فارسی


دلیر به انگلیسی چی میشه؟
شجاع به انگلیسی چی میشه؟
مبادی آداب به انگلیسی چی میشه؟
Gallant به فارسی


اطلاعات به انگلیسی چی میشه؟
حقایق به انگلیسی چی میشه؟
داده ها به انگلیسی چی میشه؟
Data به فارسی


عادت نداشتن به انگلیسی چی میشه؟
نامانوس به انگلیسی چی میشه؟
Unaccustomed به فارسی


مجرد به انگلیسی چی میشه؟
Bachelor به فارسی


واجد شرایط بودن به انگلیسی چی یمشه؟
صلاحیت داشتن به انگلیسی چی میشه؟
شایستگی داشتن به انگلیسی چی میشه؟
Qualify به فارسی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *