504 کلمه ضروری

درس دوم – 504 کلمه ضروری | Part 2 – 504 Essential words

by 504 کلمه ضروری in اکتبر 15, 2020

درس دوم – 504 کلمه ضروری | Part 2 – 504 Essential words https://www.youtube.com/watch?v=ZlzLA9gvZUE شرط به انگلیسی چی میشه؟شرط بندی به انگلیسی چی میشه؟wager به فارسی جسد به انگلیسی چی میشه؟جنازه به انگلیسی چی میشه؟corpse به فارسی مخفی کردن به انگلیسی چی میشه؟پنهان کردن به انگلیسی چی میشه؟conceal به فارسی گرفته به انگلیسی چی میشه؟تاریک […]

درس اول – 504 کلمه ضروری | Part 1 – 504 Essential words

by 504 کلمه ضروری in اکتبر 15, 2020

درس اول – 504 کلمه ضروری | Part 1 – 504 Essential words https://www.youtube.com/watch?v=u9Ykug19dlQ ترک کردن به انگلیسی چی میشه؟دست کشیدن از به انگلیسی چی میشه؟رها کردن به انگلیسی چی میشه؟کنار گذاشتن به انگلیسی چی میشه؟Abandon به فارسی تیز به انگلیسی چی میشه؟مشتاق به انگلیسی چی میشه؟شدید به انگلیسی چی میشه؟ حساس به انگلیسی چی […]