کلمه فارسی به انگلیسی

کلمه استان به انگلیسی چی میشه؟ معنی province به فارسی

by کلمه فارسی به انگلیسی in دسامبر 14, 2020

کلمه استان به انگلیسی چی میشه؟ معنی province به فارسی انگلیسی را سریع و صحیح یاد بگیرید. سریع‌ترین راه آموزش زبان انگلیسی در اینجا: ( کاملا رایگان ) آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی 2 آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط 2 آموزش زبان انگلیسی سطح پیشرفته

کلمه حفظ کردن به انگلیسی چی میشه؟ معنی sustain به فارسی

by کلمه فارسی به انگلیسی in دسامبر 14, 2020

کلمه حفظ کردن به انگلیسی چی میشه؟ معنی sustain به فارسی انگلیسی را سریع و صحیح یاد بگیرید. سریع‌ترین راه آموزش زبان انگلیسی در اینجا: ( کاملا رایگان ) آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی 2 آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط 2 آموزش زبان انگلیسی سطح […]

کلمه خرسندی به انگلیسی چی میشه؟ معنی satisfaction به فارسی

by کلمه فارسی به انگلیسی in دسامبر 14, 2020

کلمه خرسندی به انگلیسی چی میشه؟ معنی satisfaction به فارسی انگلیسی را سریع و صحیح یاد بگیرید. سریع‌ترین راه آموزش زبان انگلیسی در اینجا: ( کاملا رایگان ) آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی 2 آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط 2 آموزش زبان انگلیسی سطح پیشرفته

کلمه آهن به انگلیسی چی میشه؟ معنی iron به فارسی

by کلمه فارسی به انگلیسی in دسامبر 14, 2020

کلمه آهن به انگلیسی چی میشه؟ معنی iron به فارسی انگلیسی را سریع و صحیح یاد بگیرید. سریع‌ترین راه آموزش زبان انگلیسی در اینجا: ( کاملا رایگان ) آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی 2 آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط 2 آموزش زبان انگلیسی سطح پیشرفته

کلمه جعل کردن به انگلیسی چی میشه؟ معنی forge به فارسی

by کلمه فارسی به انگلیسی in دسامبر 14, 2020

کلمه جعل کردن به انگلیسی چی میشه؟ معنی forge به فارسی انگلیسی را سریع و صحیح یاد بگیرید. سریع‌ترین راه آموزش زبان انگلیسی در اینجا: ( کاملا رایگان ) آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی 2 آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط 2 آموزش زبان انگلیسی سطح […]

کلمه مواجه شدن به انگلیسی چی میشه؟ معنی encounter به فارسی

by کلمه فارسی به انگلیسی in دسامبر 14, 2020

کلمه مواجه شدن به انگلیسی چی میشه؟ معنی encounter به فارسی انگلیسی را سریع و صحیح یاد بگیرید. سریع‌ترین راه آموزش زبان انگلیسی در اینجا: ( کاملا رایگان ) آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی 2 آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط 2 آموزش زبان انگلیسی سطح […]

کلمه جبران کردن به انگلیسی چی میشه؟ معنی compensate به فارسی

by کلمه فارسی به انگلیسی in دسامبر 14, 2020

کلمه جبران کردن به انگلیسی چی میشه؟ معنی compensate به فارسی انگلیسی را سریع و صحیح یاد بگیرید. سریع‌ترین راه آموزش زبان انگلیسی در اینجا: ( کاملا رایگان ) آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی 2 آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط 2 آموزش زبان انگلیسی سطح […]

کلمه دودکش به انگلیسی چی میشه؟ معنی chimney به فارسی

by کلمه فارسی به انگلیسی in دسامبر 14, 2020

کلمه دودکش به انگلیسی چی میشه؟ معنی chimney به فارسی انگلیسی را سریع و صحیح یاد بگیرید. سریع‌ترین راه آموزش زبان انگلیسی در اینجا: ( کاملا رایگان ) آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی 2 آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط 2 آموزش زبان انگلیسی سطح پیشرفته

کلمه خیرخواه به انگلیسی چی میشه؟ معنی charitable به فارسی

by کلمه فارسی به انگلیسی in دسامبر 14, 2020

کلمه خیرخواه به انگلیسی چی میشه؟ معنی charitable به فارسی انگلیسی را سریع و صحیح یاد بگیرید. سریع‌ترین راه آموزش زبان انگلیسی در اینجا: ( کاملا رایگان ) آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی 2 آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط 2 آموزش زبان انگلیسی سطح پیشرفته

کلمه آهنگر به انگلیسی چی میشه؟ معنی blacksmith به فارسی

by کلمه فارسی به انگلیسی in دسامبر 14, 2020

کلمه آهنگر به انگلیسی چی میشه؟ معنی blacksmith به فارسی انگلیسی را سریع و صحیح یاد بگیرید. سریع‌ترین راه آموزش زبان انگلیسی در اینجا: ( کاملا رایگان ) آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی آموزش زبان انگلیسی سطح مقدماتی 2 آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط آموزش زبان انگلیسی سطح متوسط 2 آموزش زبان انگلیسی سطح پیشرفته