معنی کلمه کایرال/نامتقارن (شیمی) به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 6, 2019

معنی کلمه کایرال/نامتقارن (شیمی) به انگلیسی می شود Achiral

Leave a Reply