معنی کلمه فقدان اسید کلریدریک در شیره معده (پزشکی) به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 6, 2019

معنی کلمه فقدان اسید کلریدریک در شیره معده (پزشکی) به انگلیسی می شود Achlorhydria

Leave a Reply