معنی کلمه عدم انبساط عضلات مجاری بدن و ماندن آن ها در انقباض دائم (پزشکی) به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 5, 2019

معنی کلمه عدم انبساط عضلات مجاری بدن و ماندن آن ها در انقباض دائم (پزشکی) به انگلیسی می شود Achalasia

Leave a Reply