معنی کلمه حساب های بستانکاران به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 2, 2019

معنی کلمه حساب های بستانکاران به انگلیسی می شود Accounts payable

Leave a Reply