معنی کلمه حساب های بدهکاران به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 2, 2019

معنی کلمه حساب های بدهکاران به انگلیسی می شود Accounts receivable

Leave a Reply