معنی کلمه اکوندریت (نوعی سنگ) به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 6, 2019

معنی کلمه اکوندریت (نوعی سنگ) به انگلیسی می شود Achondrite

Leave a Reply