معنی کلمه اکریفلاوین (داروسازی) به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 11, 2019

معنی کلمه اکریفلاوین ( پودر پرتغالی رنگ که از اکریدین به دست می آید) به انگلیسی می شود Acriflavine

Leave a Reply