معنی کلمه اکریدین به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 11, 2019

معنی کلمه اکریدین (ترکیبی بی رنگ و بلورین که از قیر زغال سنگ به دست می آید) به انگلیسی می شود Acridine

Leave a Reply