معنی کلمه اسیدوفیل (نوعی باکتری) به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 7, 2019

معنی کلمه اسیدوفیل (نوعی باکتری که در تهیه ماست استفاده می شود) به انگلیسی می شود Acidophilus

Leave a Reply