معنی کلمه استال (انواع محلول بی رنگ و فرار) به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 4, 2019

معنی کلمه استال (انواع محلول بی رنگ و فرار) به انگلیسی می شود Acetal

Leave a Reply