معنی کلمه آشولیان (دین شناسی) به انگلیسی چه می شود؟

by کلمه فارسی به انگلیسی in اکتبر 5, 2019

معنی کلمه آشولیان (دین شناسی) به انگلیسی می شود Acheulian

Leave a Reply