درس دوم – 504 کلمه ضروری | Part 2 – 504 Essential words

by 504 کلمه ضروری in اکتبر 15, 2020

درس دوم – 504 کلمه ضروری | Part 2 – 504 Essential words


شرط به انگلیسی چی میشه؟
شرط بندی به انگلیسی چی میشه؟
wager به فارسی


جسد به انگلیسی چی میشه؟
جنازه به انگلیسی چی میشه؟
corpse به فارسی


مخفی کردن به انگلیسی چی میشه؟
پنهان کردن به انگلیسی چی میشه؟
conceal به فارسی


گرفته به انگلیسی چی میشه؟
تاریک به انگلیسی چی میشه؟
دلگیر به انگلیسی چی میشه؟
مایوس کننده به انگلیسی چی میشه؟
dismal به فارسی


سرد به انگلیسی چی میشه؟
خشک به انگلیسی چی میشه؟
سرد مزاج به انگلیسی چی میشه؟
منجمد به انگلیسی چی میشه؟
frigid به فارسی


زندگی کردن به انگلیسی چی میشه؟
اقامت داشتن در به انگلیسی چی میشه؟
ساکن بودن در به انگلیسی چی میشه؟
inhabit به فارسی


بی حس به انگلیسی چی میشه؟
سر به انگلیسی چی یمشه؟
کرخت به انگلیسی چی میشه؟
numb به فارسی


خطر به انگلیسی چی میشه؟
در جمع خطرات به انگلیسی چی میشه؟
خطرات به انگلیسی چی میشه؟
به خطر انداختن به انگلیسی چی میشه؟
به مخاطره انداختن به انگلیسی چی میشه؟
peril به فارسی


دراز کشیدن به انگلیسی چی میشه؟
لم دادن به انگلیسی چی میشه؟
تکیه دادن به انگلیسی چی میشه؟
عقب خواندن صندلی به انگلیسی چی میشه؟
recline به فارسی


جیغ زدن به انگلیسی چی میشه؟
جیغ به انگلیسی چی میشه؟
فریاد به انگلیسی چی میشه؟
shriek به فارسی


شوم به انگلیسی چی میشه؟
پلید به انگلیسی چی میشه؟
پست به انگلیسی چی میشه؟
شرور به انگلیسی چی میشه؟
متقلب به انگلیسی چی میشه؟
وحشتناک به انگلیسی چی میشه؟
sinister به فارسی


ترغیب کردن به انگلیسی چی میشه؟
وسوسه کردن به انگلیسی چی میشه؟
دعوت کردن به انگلیسی چی میشه؟
اغوا کردن به انگلیسی چی میشه؟
tempt به فارسی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *