کلمات فارسی به انگلیسی Star_English

شما در این بخش می توانید معنی کلمه ها به انگلیسی را مشاهده میکنید

معنی کلمات به انگلیسی پرطرفدار ماه گذشته

در این بخش معنی کلمات فارسی به انگلیسی پرطرفدار ماه گذشته را می خوانید

معنی کدام کلمات فارسی به انگلیسی را نمیدانید؟

در این بخش شش کلمه فارسی به انگلیسی به صورت تصادفی برای شما به نمایش درآمده تا سطح زبان خودتان را بسنجید