کلمات فارسی به انگلیسی Star_English

شما در این بخش می توانید معنی کلمه ها به انگلیسی را مشاهده میکنید

رنگ ها به انگلیسی

امروز برای شما به سوالتان که رنگ ها به انگلیسی چه می شود؟ پاسخ داده ایم . رنگ ها به انگلیسی در خیلی...

معنی کلمات به انگلیسی پرطرفدار ماه گذشته

در این بخش معنی کلمات فارسی به انگلیسی پرطرفدار ماه گذشته را می خوانید

معنی کدام کلمات فارسی به انگلیسی را نمیدانید؟

در این بخش شش کلمه فارسی به انگلیسی به صورت تصادفی برای شما به نمایش درآمده تا سطح زبان خودتان را بسنجید